Pravidla malého fotbalu 5 + 1

28.05.2011 15:16

Pravidlo 1
Hrací plocha

I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 – 54 m, šířka
22 – 30 m. Vyjma hřiště Strž, kde je tvar a plocha specifická. Toto platí i pro ostatní rozměry.
II. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že
jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m
(obr. příloha číslo 1).
III. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště.Její
velikost je totožná s klasickou házenkářskou brankou. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li
síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což
upozorní oba kapitány.
IV. Pokutový kop se zahrává ze značky ve vzdálenosti 7 m od středu branky.

Pravidlo 2
Míč

I. Míč pro MF je shodný s míčem na fotbal velikosti 5, není-li k dispozici, může být i míč
velikosti 4. Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

Pravidlo 3
Počet hráčů
I. Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden
musí být brankář.
II. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání
může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a
brankář), rozhodčí utkání ukončí a STDK rozhodne o výsledku.
III. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno
rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).
IV. Počet hráčů je minimálně pět (čtyři a brankář), maximální počet je dvanáct. Všichni
uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání
(od jeho zahájení až do konce, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč
ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.
V. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání. Střídání hráčů je
neomezené, ale mělo by být vždy viditelné, v nejlepším případě ohlášeno, či naznačeno
rozhodčímu.
VI. Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v
přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit.

Pravidlo 4
Výstroj hráčů

I. Výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi.
Družstvo by mělo nastupovat v jednotných dresech, či alespoň sjednocených barvách. Hrát s
obnaženou horní částí těla není dovoleno.
II. Oblečení brankáře by mělo být barevně odlišeno od oblečení obou družstev, popřípadě
postačí brankářské rukavice.
III. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný
sádrový obvaz, atd.).
IV. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.
V. Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když
je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

Pravidlo 5
Rozhodčí

I. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke
hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře.
II. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná.
Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě
vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla
znovu zahájena.
III. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být
totožnost hráče mimo jakoukoli pochybnost.
IV. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené
hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí
slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.
V. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku. Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou
kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče slovně. Toto slovní udělení karty má
stejnou platnost.
V. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
1) počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod čtyři (tři a brankář)
2) na zákrok policie
3) v případě úmrtí hráče
4) při násilí spáchaném na rozhodčím nebo-li inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí,
úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné
prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem. Pouhý pokus o
udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího se za inzultaci
nepovažuje, považuje se to však za projev hrubého nesportovního chování
IX. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
1) pro tmu nebo špatnou viditelnost
2) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost
hrací plochy
3) odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím,
kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)
4) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné
a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího
5) pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání
6) pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřiště

Pravidlo 6
Doba hry

I. Hraje se 2 x 30 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 10 minut.
II. Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.
III. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty
míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. taktické střídání, zakopávání míče, atd.).
Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen
nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit
akci.
IV. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev
upustit.
V. V utkáních hraný K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové
kopy. Utkání se v žádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě pět
pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených v
Zápise o utkání, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma
vyloučených hráčů). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v provádění
pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z
družstev o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice a ve stejném pořadí.
Střídání brankářů je neomezené. Pokud družstvo již nemůže postavit z důvodu zranění nebo
vyloučení pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé,
ovšem v pořadí dopředu oznámeném rozhodčímu.

Pravidlo 7
Zahájení a přerušení hry
I. Losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí polovinu hrací
plochy, kterou bude v 1.poločase bránit, druhé družstvo zahajuje hru výkopem.
II. Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se
musí pohnout směrem dopředu). Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče,
dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
III. Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.
IV. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí
hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území
musí míč opustit brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje.
V. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště
(obr. příloha číslo 2)

Pravidlo 8
Dosažení branky
I. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými
tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo
(obr. příloha 3).
II. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné. Pro uznání
branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.
III. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:
1) soupeřovy branky:
a) z nepřímého volného kopu
b) z vyhazování brankáře rukou
c) z autového vhazování
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
2) vlastní branky:
a) z autového vhazování
b) ze všech volných kopů
V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z vlastního
brankového území, tak se volný kop opakuje
c) z kopu od branky
V tomto případě se kop opakuje.

Pravidlo 9
Postavení mimo hru
I. V MF neexistuje postavení mimo hru.

Pravidlo 10
Volné kopy
I. Volné kopy se dělí na:
1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje,
pokud hráč: a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
b) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře
c) skočí na soupeře
d) vrazí do soupeře
e) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
f) strčí do soupeře
g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře,
přestože se dotkl míče dříve
h) drží soupeře
i) plivne na soupeře
j) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)
2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky,
se nařizuje za: a) bránění ve hře
b) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě
c) nesportovní chování
d) technické přestupky brankáře (jako promarňuje čas, apod.)
e) po „malé domů“
II. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě
zahrávání z vlastního brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč
nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který
nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.
III. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z
hranice brank. území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.
IV. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč.
Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.

Pravidlo 11
Pokutový kop
I. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve
vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy
nařízen pokutový kop.
II. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.
III. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a
nejméně 5 m od značky pok.kopu.

Pravidlo 12
Kop od branky
I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop
od branky.
II. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.
III. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a
nejméně 5 metrů od místa kopu.
IV. Míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území.
V. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 13
Malá domů
I. Malá domů se rozumí, zachytí-li brankář do ruk přihrávku spoluhráče.
II. Trestá se dle Pravidlo 10/2 Nepřímý volný kop

Pravidlo 14
Osobní tresty
I. Rozhodčí má právo napomenout žlutou kartou hráče, jestliže mj.:
1) opakovaně porušuje pravidla hry
2) projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího
3) dopustí se jiného nesportovního chování
II. Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:
1) se dopustí hrubého faulu
2) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)
3) používá hrubých a urážlivých výroků
4) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky
5) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl
Tým vyloučeného hráče dohrává utkání o jednoho hráče v poli méně!

Pravidlo 16
Platnosti trestů
I. po červené kartě bez předchozího napomenutí kartou žlutou, se uděluje trest
zákazu startu ve 3 zápasech.
II. po červené kartě s předchozím napomenutím žlutou kartou se uděluje trest zákazu
startů ve 2 zápasech,
III. při celkovém součtu 3 udělených žlutých karet v sezóně (včetně play off) se
uděluje zákaz startu ve 2 zápasech.

Pravidlo 15
Závěrečné ustanovení
I. Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.